Members

By Alphabetical order . By University . By Research Area

 

Cell Biology

Prof. David K, BANFIELD

Prof. Edwin Ho-yin, CHAN

Prof. Raymond Hon-fu, CHAN

Prof. Yusong, GUO

Prof. Liwen, JIANG

Prof. Byung-Ho, KANG

Prof. Kin-ming, KWAN

Prof. Randy W, SCHEKMAN

Prof. Blu, THIERRY

Prof. Jun, XIA

 

Physiology and Signal Transduction

Prof. Wei, GE

Prof. Hongxuan, LIN

Prof. Yiji, XIA

Prof. Xiaoqiang, YAO

Prof. Jianhua, ZHANG

Prof. Qifa, ZHANG

 

 

Protein Chemistry and OMICS

Prof. Mee-Len, CHYE

Prof. Junxian, HE

Prof. Hon-ming, LAM

Prof. Chang-jun, LIU

Prof. Kam-bo, WONG