Gao Yin ] 1922-?

He was a native of Shunde, Guangdong province. Gao was a civil servant in Hong Kong. His works include Guixiu yincao ku [Poetry upon retirement].

         close