Wang Xianlu (Wang Wei) circa 1250

Styled Xianlu, Wang was a native of Fujian province and was a prefect in Daozhou in the Southern Song dynasty.

         close