Bookmark and Share

最新消息

最新課程:基督教生命教育文憑課程 (2017-18年度暫停招生)

**各科最新上課地點及日期,請留意課程網頁及電郵通告**

旁聽科目

 

 

 

 

最新活動一:2018-01 四週教師覺察(Mindfulness)工作坊


 

 

最新活動二:2016-17 年度生命同行計劃 (活動詳情)

活動總表 (pdf)

 

2015-16年度生命同行計劃 (活動詳情)

活動總表(pdf)

 

 

2015 教育生命敘事對話系列 (活動詳情)

活動總表(pdf)

 

 

 

 

 

2013-2014年度 學前教育 生命教育計劃

《我的世界—歸屬感、地方與自我》

計劃內容 / 計劃回應表

 

 

 

優質生命教育中心周年研討會

文章分享:有身體的生命教育 (龔立人教授)