Management Committee

Chairman: Prof. WU Che Yuen Justin
Secretary: Prof. LAU Bik San Clara
Committee Members: Prof. CHAN Ka Leung Francis
Prof. CHAN Man Lok Andrew
Prof. FUNG Kwok Pui
Dr. JIANG Yi Jen Gina
Prof. LEUNG Ping Chung
Prof. LIN Zhixiu
Prof. SHAM Mai Har
Prof. SHAW Pang Chui
Prof. SONG Chunshan
Prof. WONG Chun Kwok
Ms. YAU Mei Lam Esther
Prof. YU Chai Mei Jimmy
Prof. ZUO Zhong Joan