Professor Dennis Lo
Professor Rossa Chiu
Professor Allen K C Chan
Professor Nelson Tang
Professor Chun Kwok Wong
Professor Kathy Lui
Professor Sung Wing Kin
Professor Peiyong Jiang
Professor Peter Cheung
Professor Hei Ming Lai
Professor Jacky Lam
Professor Guanhua Zhu
Professor Chun Kit Choi
Professor Mingyuan Li
Professor Qing Zhou
Professor Nirmal Panesar
Professor Chung Shun Ho
Dr Michael H M Chan
Dr Angel Chan
 
 
 
Sung Wing Kin 宋永健
Professor 教授
kwksung@cuhk.edu.hk
Biography
Professor Wing-Kin Sung (宋永健) is a Global Stem Professor in the Department of Chemical Pathology, the Chinese University of Hong Kong. He is the director of the Laboratory of Computational Genomics. He is also the Chief Bioinformatics officer (Honorary) in the Hong Kong Genome Institute. His recent research focuses on identifying genomic mutations from high-throughput sequencing data and on understanding the relationship between mutations (in particular, structural variations) and diseases.
 
Prof. Sung received both the B.Sc. and the Ph.D. degree in the Department of Computer Science from the University of Hong Kong in 1993, 1998, respectively. He has over 25 years of experience in Algorithm and Bioinformatics research. Prior to joining CUHK, Professor Sung was a Professor in the Department of Computer Science at the National University of Singapore (NUS) and was a senior group leader at the Genome Institute of Singapore. He is an expert in the field of bioinformatics, who has been leading the development of a number of bioinformatics software and has over 290 high impact papers published in renowned academic journals, including Bioinformatics, Cell, Nature, Nature Genetics and Nucleic Acids Research. In recognition of his research contributions, Professor Sung was conferred the FIT Paper Award (Japan) in 2003, the National Science Award (Singapore) in 2006, and the Young Researcher Award (NUS) in 2008. He has also served in the programming committee for over 70 international conferences.
 
He published two books: "Algorithms in Bioinformatics: A Practical Introduction" (2009) and "Algorithms for Next-Generation Sequencing" (2017).
 

Specialised Research Area(s):

  • Genomics
  • Bioinformatics
Selected publications:
Wing-Kin Sung, Hancheng Zheng, Shuyu Li, Ronghua Chen, Xiao Liu, Yingrui Li, Nikki P Lee, Wah H Lee, Pramila N Ariyaratne, Chandana Tennakoon, Fabianus H Mulawadi, Kwong F Wong, Angela M Liu, Ronnie T Poon, Sheung Tat Fan, Kwong L Chan, Zhuolin Gong, Yujie Hu, Zhao Lin, Guan Wang, Qinghui Zhang, Thomas D Barber, Wen-Chi Chou, Amit Aggarwal, Ke Hao, Wei Zhou, Chunsheng Zhang, James Hardwick, Carolyn Buser, Jiangchun Xu, Zhengyan Kan, Hongyue Dai, Mao Mao, Christoph Reinhard, Jun Wang, John M Luk. Genome-wide survey of recurrent HBV integration in hepatocellular carcinoma. Nature genetics 44 (7), 765-769, 2012.
Guoliang Li, Xiaoan Ruan, Raymond K Auerbach, Kuljeet Singh Sandhu, Meizhen Zheng, Ping Wang, Huay Mei Poh, Yufen Goh, Joanne Lim, Jingyao Zhang, Hui Shan Sim, Su Qin Peh, Fabianus Hendriyan Mulawadi, Chin Thing Ong, Yuriy L Orlov, Shuzhen Hong, Zhizhuo Zhang, Steve Landt, Debasish Raha, Ghia Euskirchen, Chia-Lin Wei, Weihong Ge, Huaien Wang, Carrie Davis, Katherine I Fisher-Aylor, Ali Mortazavi, Mark Gerstein, Thomas Gingeras, Barbara Wold, Yi Sun, Melissa J Fullwood, Edwin Cheung, Edison Liu, Wing-Kin Sung, Michael Snyder, Yijun Ruan. Extensive promoter-centered chromatin interactions provide a topological basis for transcription regulation. Cell 148 (1-2), 84-98, 2012.
Zhizhuo Zhang, Kern Rei Chng, Shreyas Lingadahalli, Zikai Chen, Mei Hui Liu, Huy Hoang Do, Shaojiang Cai, Nicola Rinaldi, Huay Mei Poh, Guoliang Li, Ying Ying Sung, Charlie L Heng, Leighton J Core, Si Kee Tan, Xiaoan Ruan, John T Lis, Manolis Kellis*, Yijun Ruan*, Wing-Kin Sung*, Edwin Cheung*. An AR-ERG transcriptional signature defined by long-range chromatin interactomes in prostate cancer cells. Genome research 29 (2), 223-235, 2019.
Lingling Hu, Xin Chen, Nitin Narwade, Michelle Gek Liang Lim, Zikai Chen, Chandana Tennakoon, Peiyong Guan, Un In Chan, Zuxianglan Zhao, Mokan Deng, Xiaoling Xu, Wing-Kin Sung*, Edwin Cheung*. Single-cell analysis reveals androgen receptor regulates the ER-to-Golgi trafficking pathway with CREB3L2 to drive prostate cancer progression. Oncogene 40 (47), 6479-6493, 2021.
Ramesh Rajaby, Yi Zhou, Yifan Meng, Xi Zeng, Guoliang Li, Peng Wu*, Wing-Kin Sung*. SurVirus: a repeat-aware virus integration caller. Nucleic acids research 49 (6), e33-e33, 2021.
Dong-Xu Liu, Ramesh Rajaby, Lu-Lu Wei, Lei Zhang, Zhi-Quan Yang, Qing-Yong Yang*, Wing-Kin Sung*. Calling large indels in 1047 Arabidopsis with IndelEnsembler. Nucleic acids research 49 (19), 10879-10894, 2021.
Ramesh Rajaby, Dong-Xu Liu, Chun Hang Au, Yuen-Ting Cheung, Amy Yuet Ting Lau, Qing-Yong Yang, and Wing-Kin Sung. INSurVeyor: improving insertion calling from short reads sequencing data. Nature communication, 2023.
Guoliang Li, Melissa J Fullwood, Han Xu, Fabianus Hendriyan Mulawadi, Stoyan Velkov, Vinsensius Vega, Pramila Nuwantha Ariyaratne, Yusoff Bin Mohamed, Hong-Sain Ooi, Chandana Tennakoon, Chia-Lin Wei, Yijun Ruan, Wing-Kin Sung. ChIA-PET tool for comprehensive chromatin interaction analysis with paired-end tag sequencing. Genome Biology, 2010.
Patrick Ng, Chia-Lin Wei, Wing-Kin Sung, Kuo Ping Chiu, Leonard Lipovich, Chin Chin Ang, Sanjay Gupta, Atif Shahab, Azmi Ridwan, Chee Hong Wong, Edison T Liu, Yijun Ruan. Gene identification signature (GIS) analysis for transcriptome characterization and genome annotation. Nature Methods, 2005.
Wing-Kin Sung. Algorithms in Bioinformatics: A Practical Introduction. Chapman and Hall/CRC, 2009.
Wing-Kin Sung. Algorithms for next-generation sequencing. Chapman and Hall/CRC, 2017.
Jing-Quan Lim, Chandana Tennakoon, Guoliang Li, Eleanor Wong, Yijun Ruan, Chia-Lin Wei, Wing-Kin Sung. BatMeth: improved mapper for bisulfite sequencing reads on DNA methylation. Genome biology 13 (10), 1-14, 2012.
Ramesh Rajaby , Dongxu Liu , Chun Hang Au , Yuen-Ting Cheung , Amy Yuet Ting Lau , Qing-Yong Yang, Wing-Kin Sung. INSurVeyor: improving insertion calling from short read sequencing data. Nature Communication, to appear.
 
 
 
 
The Chinese University of Hong Kong